Tímto dokumentem jsou definována úplná pravidla soutěže „Pojďme spolu chodit“ (dále jen „soutěž“). Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených soutěžícím je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem.


1) Pořadatel soutěže:

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, se sídlem: Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3 – Vinohrady, Česká republika, IČO: 41197518 (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“).


2) Termín trvání soutěže a místo

Soutěž probíhá v období od 1. 6. 2023 do 30. 9. 2023 na území České republiky (dále jen „doba konání“ a „místo konání“ soutěže).


3) Účastník soutěže

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).

Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém poměru k pořadateli.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže budou ze soutěže vyřazeny. I přesto, že taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. důsledkem nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Pokud se ze soutěže vyřazená osoba stane výhercem, nemá nárok na výhru. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontroly a přezkumu splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru.

Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Pořadatel si současně vyhrazuje právo bez udání důvodu vyřadit ze soutěže osoby, jejichž chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání nebo odporuje pravidlům soutěže.


4) Výhry v soutěži

Do soutěže jsou vloženy tyto výhry:

Hlavní výhry:

 • 3x poukaz na nákup sportovního zboží u vybraného prodejce sportovních potřeb a oblečení v hodnotě 10 000 Kč

Vedlejší výhry:

 • 8x poukaz na nákup sportovního zboží u vybraného prodejce sportovních potřeb a oblečení v hodnotě 2 500 Kč
 • 100x sportovní batoh

(dále jen jednotlivě jako „výhra“ a společně jako „výhry“)

Poukazy na nákup sportovního zboží u vybraného prodejce sportovních potřeb a oblečení jsou platné po dobu 12 (dvanácti) měsíců ode dne jejich vystavení – datum vystavení bude uvedeno na každém příslušném poukazu. Po uplynutí termínu platnosti poukazu podle předchozí věty již nelze poukaz na nákup zboží u vybraného prodejce sportovních potřeb a oblečení využít.


5) Mechanika soutěže

Soutěžící se do soutěže zapojí, pokud splní všechny níže uvedené podmínky.

 • Soutěžící si založí účet na webové stránce: www.chodimesvzp.cz (dále jen „webová stránka“), a to tak, že uvede svoji e-mailovou adresu, zvolí si heslo a akceptuje pravidla soutěže (dále jen „účet“. V době konání soutěže navštíví soutěžící alespoň 10 (deset) výletních míst stanovených pořadatelem a uvedených na webové stránce (dále jen jednotlivě jako „výletní místo“ a společně jako „výletní místa“).
 • V okamžiku, kdy soutěžící navštíví příslušné výletní místo, přihlásí se pod svým účtem na webové stránce a příslušné výletní místo označí jako splněné. Webová stránka je naprogramována tak, že dokáže prostřednictvím GPS ověřit, zda se soutěžící na místě, které označil jako splněné, skutečně nachází. GPS souřadnice soutěžícího se následně neukládají.

  Na webové stránce jsou uvedena konkrétní výletní místa určená pořadatelem jako výletní místa pro účely této soutěže. Výletních míst je celkem 461 a jsou rozdělena podle jednotlivých krajů České republiky.

Soutěžící, který splní podmínku založení účtu na webové stránce a ostatní výše uvedená pravidla pro zapojení do soutěže, bude zařazen do losování o výhry.


6) Výherci a předání výher

a) Výherců bude celkem 111 (sto jedenáct).

b) Výherci budou určeni losováním, které proběhne do 14 dnů po skončení doby konání soutěže sídle pořadatele.

c) Výherci budou o výhře informováni prostřednictvím e-mailu do 14 pracovních dnů ode dne losování. O průběhu losování bude vyhotoven písemný protokol.

d) Výherci hlavních výher budou vyzváni k vyzvednutí výhry osobně nebo budou doručeny prostřednictvím pořadatelem zvoleného doručovatele či jiným způsobem určeným pořadatelem. Výhry výhercům vedlejších výher budou výhry doručeny prostřednictvím pořadatelem zvoleného doručovatele či jiným způsobem určeným pořadatelem.

e) V případě, že si výherce ani po opakovaném upozornění výhru nepřevezme, nevyzvedne nebo se výherce odmítne při předání výhry prokázat průkazem totožnosti k ověření své identity či podepsat předávací protokol, propadá tato výhra pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

f) Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast v soutěži či na výhru od takového soutěžícího nezbytné doklady (např. doklad totožnosti, zejména za účelem ověření věku soutěžícího a oprávnění k převzetí výhry). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání pořadateli vyžadované nezbytné doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

g) V případě, že se do soutěže zapojí menší počet osob, než je počet výher, a nebude tak možné všechny výhry přidělit konkrétnímu výherci, propadají tyto výhry ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich užití.


7) Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy

Účastí v soutěži soutěžící/výherce bere na vědomí, že pořadatel bude v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zpracovávat jím sdělené osobní údaje (dále jen „OÚ“) oprávněného zájmu nezbytné pro účely realizace soutěže (e-mailová adresa, údaje z navštívených míst a časy návštěvy) a pro možnosti uplatnění a převzetí výhry (jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo). Pořadatel může při osobním předávání hlavních výher pořizovat obrazový a zvukový záznam pro účely marketingové prezentace pouze na základě souhlasu vyjádřeného před osobním předáním výhry. Znění tohoto souhlasu je k dispozici zde.

Po skončení soutěže bude zpracováván pouze nezbytný rozsah osobních údajů pro účely ochrany práv pořadatele. Po uplynutí jednoho roku od ukončení soutěže budou osobní údaje soutěžících/výherců smazány.

Osobní údaje poskytnuté soutěžícím/výhercem budou zpracovávány pouze pořadatelem a nebudou předávány mimo Evropskou unii. 

V případě pochybností o dodržování pravidel a s dalšími dotazy se může soutěžící obracet
na pořadatele na e-mailové adrese: ustredi.marketing@vzp.cz.

Kromě práva být plně informován o zpracování OÚ má soutěžící/výherce následující práva:

 • právo na přístup
 • právo na opravu
 • právo na výmaz
 • právo vznést námitku proti zpracování 
 • právo na odvolání souhlasu
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Soutěžící/Výherci mohou dle Nařízení svá práva uplatnit na e-mailové adrese: poverenec@vzp.cz.


8) Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. V případě vzniku pochybností o splnění podmínek soutěže účastníkem je účastník povinen pořadateli prokázat splnění jednotlivých podmínek.
 2. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla.
  V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na www.chodimesvzp.cz
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry v případě, že mu výhra nebude jejím dodavatelem poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s pravidly soutěže.
 4. Pořadatel soutěže je oprávněn v případě podezření na nekalé jednání nebo nesplnění podmínek soutěže vyloučit bez udání důvodů kteréhokoli soutěžícího.
 5. Výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcnou výhru, jakož ani vymáhání účasti v soutěži či výhry právní cestou nejsou možné. Výherce nemůže nárokovat více, než mu bude vydáno.
 6. Pořadatel soutěže neodpovídá za výhru či její funkčnost, neposkytuje jakoukoli záruku, soutěžící není oprávněn výhru u pořadatele jakkoli reklamovat. Veškeré případné reklamace výhry je soutěžící povinen uplatňovat přímo u dodavatele výhry či oficiálního distributora výhry.
  Pořadatel neposkytuje technickou podporu ani poradenský servis v souvislosti se soutěží. Pořadatel není zodpovědný za nemožnost účasti v soutěži z technických či jakýchkoli jiných důvodů.
 7. Výhry, které si výherci neuplatní, nevyzvednou anebo se je nepodaří rozdělit, přidělit konkrétnímu výherci či odevzdat bez zavinění pořadatele, propadají bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže.
 8. Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
 9. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel.
 10. Pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb či jiným způsobem.
 11. V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.
 12. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení sporů souvisejících se soutěží je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz.